Pirkimo taisyklės

Prieš įsigyjant prekes prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Paspausdami mygtuką „Patvirtinti užsakymą “ Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su internetinės parduotuvės alpana.lt Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.


                                            INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS
                                                           www.alpana.lt
                                            PIRKIMO-PARDAVIMO SĄLYGOS


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Alpana“ (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
1.3. Internetinės parduotuvės alpana.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei kitose ES šalyse, pagal atskirą susitarimą.


2. Asmens duomenų apsauga
2.1 Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje ir/arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, Pirkėjas privalo užpyldyti visus pažymėtus laukus "Užsakymas"svetainės puslapije, nurodydamas teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
2.2. Pirkėjas pilnai atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.
2.3 Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.
2.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.5 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.
2.6 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.


3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą"
3.2 Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.3. UAB „Alpana“ yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis .


4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje Parduotuvėje alpana.lt laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve alpana.lt sudarytos prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis".
4.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.


5.Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Pasirinkus apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu ir iškilus neaiškumams dėl užsakymo, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju telefonu. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve. Išskirtiniais atvejais gali būti panaikinta Pirkėjo registracija.
5.4. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą
5.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
5.8. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.


6. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka
6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos litais.
6.2.Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
6.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
6.5.1. Banko pavedimu į sąskaitą:
UAB ALPANA
ADRESAS: Kalinausko g.3-3, Vilnius
IMONES KODAS : 302434169
NORDEA BANKAS
Saskaitos NR. : LT532140030001888641

6.5.2. Sumokėti už prekes grynaisiais pinigais, atsiimant biure adresu: Pasilaičių 17-38, Vilnius prekių pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.
6.6 Pasirinkus apmokėjimo būdą 6.5.1 ir nesumokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas, alpana.lt turi teisę iš anksto neįspėjus anuliuoti prekių užsakymą.


7. Prekių pristatymas
7.1.Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje.
7.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.3.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4. Prekės pristatomos ne vėliau nei per 4 (keturias) darbo dienas po apmokėjimo gavimo dienos. Jeigu Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą grynaisiais pinigais, atsiima prekes biure pats.
7.5.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.
7.6. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų. Informacija apie prekių pristatymo kainą yra pateikta skyriuje „Kaip pirkti Prekių pristatymas“.
7.7. Į pristatymo kaina nėra įskaičiuota prekės iškrovimo kaina, kai siuntos svoris didesnis nei 30 kg. Už šią paslaugą moka Pirkėjas.
7.8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.
7.9. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo sumokėti 50 (penkiasdešimt) litų baudą ir atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo.
7.10. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.


8. Garantija
8.1. Visoms internetinėje Parduotuvėje alpana.lt parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.
8.2. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra ribotas ir tai nurodyta ant pakuotės.


9. Prekių grąžinimas
9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo". Pirkėjas gali grąžinti prekes per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.
9.2. Grąžinamos prekės privalo būti su nepažeistomis plombomis (jei tokios yra), originalioje prekės ir siuntos pakuotėje, negali būti naudotos ar praradusios prekinę išvaizdą. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra iki galo sukomplektuota, buvo naudota ir/arba buvo sugadinta ir/arba prarado prekinę išvaizdą, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.
9.3. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.


10. Apsikeitimas informacija
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.


11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Internetinės parduotuvės alpana.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.2 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prisijungimas
Tel. informacija

+370 602 00609

ALPANA VEŽA

Perkant už
daugiau kaip

35€ (120.85 Lt)

Mūsų draugai